مجتمع تجاری اداری شهرک صنعتی نصیرآباد

بیش از 10000 مترمربع سقف کاذب مشبک و ثابت

وضعیت: به اتمام رسیده
تاریخ شروع:
تاریخ اتمام: 1388

ساختمان مرکزی شرکت مادیران

بیش از 15000 مترمربع دیوار جداکننده و سقف کاذب مشبک و ثابت

وضعیت: به اتمام رسیده
تاریخ شروع: 1388
تاریخ اتمام: 1390

آزمایشگاه پاتوبیولوژی دانشیان

اجرای بیش از 10000 متر مربع دیوارهای پارتیشنی و سقف های کاذب ثابت و مشبک

وضعیت: به اتمام رسیده
تاریخ شروع:
تاریخ اتمام: 1392